ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYONU TESİSİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYONU TESİSİ

Kurumumuz tarafından, 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanunu, 2872 sayılı çevre kanunu ve kanun doğrultusunda yayımlanarak yürürlüğe giren başta katı atıkların kontrolü yönetmeliği olmak üzere yasal mevzuat çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve halkımıza katı atık yönetimi alanında daha çağdaş bir hizmet vermek amacıyla entegre katı atık bertaraf tesisi kurulmuştur. Adana büyükşehir belediyesi entegre katı atık bertaraf tesisi projesi çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin 8.maddesi gereğince gerekli toplantılar yapılmış ve nihai çed olumlu kararı alınarak entegre katı atık bertaraf tesisinin planlanması, projelendirilmesi işini kapsayan ihale 28.05.2008 tarihinde yapılmıştır. Büyükşehir belediyesi encümeninin 11.06.2008 tarih ve 2966 sayılı kararı ile yukarıda belirtilen iş, ıtc ınvest trading consulting a.g. Türkiye Ankara şubesine verilmiş olup, 24 kasım 2008 itibariyle firmaya yer teslimi yapılmıştır.2 yıl süren inşaatın ardından entegre katı atık bertaraf tesisimiz 2011 yılının başında faaliyetine başlamıştır.

Entegre katı atık bertaraf tesisimizde ortalama 9 ton/gün tıbbi atık için; tıbbi atık sterilizasyon tesisi mevcuttur.

Toplamda 11 adet enerji üretim motoru bulunmaktadır. Bu gaz motorları direkt olarak gazı kullanarak enerjiye dönüştürmektedir. Her bir motorun kapasitesi 1,4 mw/h’tır. Halihazırda 15,6 mw/h kurulu güce sahip enerji üretim tesisi ve üretilen gazı depolamak amacıyla 16.000 m3’lük gaz depolama tankı bulunmaktadır.

Tesis kapasitesi zaman içinde atık miktarına ve gaz üretimine bağlı olarak arttırılabilecektir. (şu anki üretimimiz ortalama 11 mw/h’tır.) 11 mw/h yaklaşık 50.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Buna ek olarak, günlük ortalama atık miktarının 2000 ton/gün’e ulaşması ve mevcut sahalardaki olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için 2 adet çürütme tankı yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talebi incelenerek 06/11/2015 tarih ve 495 sayılı başkanlık olur’u ile izin verilmiş olup, çürütme tankları devreye girmiştir.

 Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’nde de tanımlandığı üzere sterilizasyon; “bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını” ifade etmektedir. Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkanı yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz bakteriler, virüsler, mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin dereceleri ya da uygulama farklılıkları yoktur. Amaç ortamdan tüm mikroorganizmaların kaldırılmasıdır.